Autor wpisu Tomek's picture

Tomek

Dzwonek rozpierzchły Campanula patula gatunek kwalifikujący do wariantu 4.5./5.5. Półnaturalne łąki świeże w ramach PROW 2014-2020

Jaki wariant siedliskowy PROW 2014-2020 wybrać, żeby otrzymać najwyższą płatność?

13 - 10 - 2016
Czym są pakiety przyrodnicze i warianty siedliskowe „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020? Jakie stawki płatności przysługują z tytułu realizacji poszczególnych wariantów siedliskowych?

Pakiety „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” i wchodzące w ich skład warianty stanowią zestawy wymogów, jakie zobowiązuje się spełnić rolnik, podejmujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2014-2020.

Co rozumiemy pod pojęciem pakietu i wariantu przyrodniczego?

Mianem pakietów i wariantów przyrodniczych określa się:

  • pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (warianty 4.1-4.11) oraz
  • pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 (warianty 5.1-5.6.2).

Są to zatem te pakiety i warianty (za wyjątkiem wariantu 4.7), do realizacji których wymagane jest posiadanie dokumentacji przyrodniczej, sporządzonej przez uprawnionego eksperta botanika lub ornitologa, stanowiącej załącznik do planu działalności rolnośrodowiskowej.

Półnaturalne łąki świeże – jeden z wariantów siedliskowych PROW 2014-2020
Fot. Ekspert botanik. Wariant 4.5./5.5. Półnaturalne łąki świeże (Pęckowo, gm. Drawsko, woj. wielkopolskie)

Co to są warianty siedliskowe?

Wariantami siedliskowymi nazywamy warianty pakietu 4 lub 5 (4.1./5.1.-4.6./5.6. oraz wariant 4.7.), których realizacja ma na celu utrzymanie lub poprawę stanu cennych jednostek roślinności lub/i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Warianty siedliskowe obejmują tym samym większość typów półnaturalnych, ekstensywnie użytkowanych trwałych użytków zielonych.

Występowanie danego wariantu stwierdza w dokumentacji przyrodniczej uprawniony ekspert botanik na podstawie kryteriów kwalifikacji – tj. kryterium gatunków wskaźnikowych oraz kryterium fitosocjologicznego – określonych dla tego wariantu. Wyjątek stanowi wariant 4.7., do którego realizacji posiadanie dokumentacji przyrodniczej nie jest konieczne (obowiązek sporządzenia, wspólnie z rolnikiem, całości planu działalności rolnośrodowiskowej, ma wówczas doradca rolnośrodowiskowy).

Półnaturalne łąki wilgotne – wariant 4.4, wariant 5.4
Fot. Wariant 4.4./5.4. Półnaturalne łąki wilgotne (Biskupice, gm. Pobiedziska, woj. wielkopolskie)

Jakie warianty siedliskowe wyróżniamy? Jakie stawki płatności rolnośrodowiskowej przysługują z tytułu ich realizacji?

Wyróżnia się następujące warianty siedliskowe (kwoty płatności przysługujące z tytułu ich realizacji podano obok):

4.1./5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1276 zł/ha
4.2./5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1043 zł/ha
4.3./5.3. Murawy 1300 zł/ha
4.4./5.4. Półnaturalne łąki wilgotne 900 zł/ha
4.5./5.5. Półnaturalne łąki świeże 1083 zł/ha
4.6.1./5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe 600 zł/ha
4.6.2./5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające 1206 zł/ha
4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) 600 zł/ha

Półnaturalne łąki wilgotne – wariant 4.4, wariant 5.4
Fot. Wariant 4.3./5.3. Murawy (okolice Buska-Zdroju, woj. świętokrzyskie)

Literatura:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 2016. Szkolenie w zakresie doradzania prowadzonego przez ekspertów przyrodniczych. Materiały szkoleniowe. Brwinów.
  • Instytut technologiczno-Przyrodniczy 2015. Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej dla pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” w ramach PROW 2014-2020. Falenty.
  • Rozporządzenie 2015. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 415. Warszawa.