Nadzór przyrodniczy - chronione gatunki roślin

Nadzór przyrodniczy nad przedsięwzięciami prowadzony jest w celu niedopuszczenia do degradacji elementów środowiska czy innego negatywnego wpływu prowadzonej inwestycji na przyrodę. Wykonuje się go w fazie realizacji przedsięwzięcia. Prowadzony przez ekspertów Botanik Szczecin nadzór przyrodniczy może dotyczyć miedzy innymi kontroli obszaru przedsięwzięcia, placu budowy pod względem ochrony cennych gatunków roślin. Nadzór taki trwa od początku aż do zakończenia realizacji inwestycji.

Dlaczego inwestycja powinna być prowadzona pod nadzorem przyrodniczym?

 • Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem dzięki czemu unika się opóźnień
 • Pozwala to zminimalizować negatywny wpływ inwestycji na środowisko przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji;
 • Pomaga uniknąć opóźnień związanych z wstrzymaniem prac z powodu braku pozwolenia na np. zniszczenie stanowisk roślin chronionych;
 • W ramach nadzoru przyrodniczego prowadzone są szkolenia pracowników, co przekłada się na zwiększenie ich wiedzy ekologicznej;
 • Pozwala uniknąć nieświadomego zniszczenia chronionych prawem gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych, co może się przełożyć na kary finansowe i opóźnienia w realizacji inwestycji

Korzyści z prowadzenia inwestycji pod nadzorem eksperta przyrodnika

 • Prowadzenie prac budowlanych bez nieprzewidywanych opóźnień
 • Stały kontakt przyrodników z urzędnikami dzięki czemu decyzje są wydawane bez opóźnień
 • Szkolenia pracowników z zakresu działań minimalizujących negatywne oddziaływania na środowisko
 • Zapobieganie degradacji chronionych elementów przyrody, mogące prowadzić do nałożenia kar finansowych i opóźnień w realizacji inwestycji
 • Wysoka dyspozycyjność ekspertów prowadzących nadzór
 • Wypełnienie zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Sporządzenie niezbędnego sprawozdania i złożenie go do odpowiedniego organu

Bezpłatna wycena

 
1 Start 2 Complete