Botanik Szczecin


Ekspertyza botaniczna

W ROLNICTWIE

4 KROKI DO SPORZĄDZENIA EKSPERTYZY BOTANICZNEJ

Do przystąpienia do programu rolno-środowiskowo-klimatycznego niezbędne jest wykonanie przez eksperta przyrodniczego botanika ekspertyzy botanicznej. Poniżej przedstawiamy 4 kroki, jakie rolnik lub zarządca powinien podjąć, aby uzyskać dopłaty w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014 – 2020.

  • Ekspert przyrodniczy/doradca rolnośrodowiskowy wskazuje możliwe pakiety i warianty przyrodnicze
  • Następnie rolnik lub zarządca konsultuje możliwość wykonania ekspertyzy botanicznej
  • Ekspert botanik wykonuje inwentaryzację botaniczną i kwalifikuje łąkę do odpowiedniego pakietu
  • Botanik sporządza ekspertyzę przyrodniczą siedliskową. Przekazuje ją rolnikowi i doradcy.
Ekspertyza botaniczna

W inwestycjach

JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ PROCES INWESTYCYJNY

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji wymagającej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powinno się wykonać tzw. inwentaryzację przyrodniczą. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353). Poniższe 4 etapy pomogą przeprowadzić inwestycję bez szkody dla siedlisk przyrodniczych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.